White Yar - Hall Of Fame
share


Hall of Fame  These players are immortalized in the White Yar Hall of Fame.


 
 
Vladimir Evstafiev
04/23/2011 - Present
 
 
Pahom Boldinov
04/23/2011 - 04/07/2013
 
 
Kamil Przygocki
05/07/2011 - 02/02/2012

 
 
Danila Babulin
07/30/2011 - Present
 
 
Petr Savinov
10/31/2011 - 08/07/2014
 
 
Vsevolod Ivanenkov
05/14/2012 - 07/15/2015

 
 
Boris Ermochenkov
05/14/2012 - Present
 
 
Evgeny Gurovskiy
07/07/2012 - 10/18/2013
 
 
Vladislav Kalagin
11/06/2012 - 08/28/2013

 
 
Timur Lorer
02/26/2014 - 03/15/2017
 
 
Ilya Butov
09/28/2014 - 01/12/2019
 
 
Fabio Rossi
04/08/2015 - 07/01/2017

 
 
Chas Erickson
07/23/2015 - 03/29/2017
 
 
Rhett McGee
11/16/2015 - 07/22/2020
 
 
Vitaly Machulskiy
02/15/2016 - 11/29/2020

 
 
Asaf Meleshkov
12/05/2016 - 06/01/2021
 
 
Fedor Radostin
03/29/2017 - 11/21/2021
 
 
Vladimir Leshchenok
09/01/2017 - 08/16/2020

Advertisement